Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis
tel. (8-5) 233-98-38; 233-26-40

Brandumo įvertinimas

Brandumo įvertinimas

Vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 m., arba norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 m., turi būti atliktas brandos įvertinimas.

Tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“ nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą.

Brandumo įvertinimo tvarka.

Brandumo įvertinimo rodikliai.

 

Mokyklos psichologas brandumo įvertinimo atlikti negali:

Atsisiųsti (PDF)